Nieuws

8.000 Nederlanders adviseren minister Jetten over het energiesysteem van de toekomst

Minder afhankelijkheid van het buitenland

Om zijn Nationaal Plan Energiesysteem te maken heeft minister Jetten Populytics gevraagd te onderzoeken hoe Nederlanders denken over het energiesysteem van de toekomst.

Op 3 juli 2023 presenteerde minister Rob Jetten het concept van het Nationaal Plan Energiesysteem. In dit plan staat hoe het Nederlandse energiesysteem er in de toekomst uit zal zien. Als één van de bouwstenen van dit plan heeft minister Jetten de opdracht gegeven aan Populytics om een nationale Energieraadpleging te organiseren.

In de Energieraadpleging 2023 kregen burgers de mogelijkheid om hun voorkeuren te uiten over een aantal keuzes die het ministerie kan maken bij het Nationaal Plan Energiesysteem. Aan de Energieraadpleging deden in totaal 7.896 mensen mee. 3.197 vanuit een geselecteerde groep die representatief is voor de Nederlandse volwassen bevolking op de kenmerken leeftijd, gender en opleidingstype. Daarnaast deden 4.699 Nederlanders mee aan een open raadpleging. De resultaten helpen beleidsmakers om hun keuzes zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de waarden, voorkeuren en zorgen van inwoners.

Nederlanders willen een energiesysteem met beperkte afhankelijkheid van het buitenland

De doelen die samenhangen met leveringszekerheid krijgen veel prioriteit van deelnemers. Deze doelen worden ook breed gedeeld door verschillende subgroepen in de samenleving:

 • ‘Nederland moet voor haar energie zo min mogelijk afhankelijk zijn van het buitenland’;
 • ‘De kans op stroomstoringen moet zo klein mogelijk zijn’.

Waar de twee doelen die te maken hebben met leveringszekerheid hoog scoren, scoren de drie doelen die te maken hebben met het behoud van de status quo juist relatief laag in de Energieraadpleging:

 • De regering zorgt dat bedrijven die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie hier blijven;
 • De regering zorgt ervoor dat de leefomgeving van Nederlanders zo min mogelijk verandert;
 • De regering moet burgers niet dwingen om een bepaalde keuze te maken.

Een strategie waarin we vasthouden aan de status quo en we de leefomgeving zoveel mogelijk hetzelfde houden, maar sterk afhankelijk blijven van het buitenland voor onze energievoorziening lijkt niet de voorkeur te hebben van de gemiddelde deelnemer.

Als je rood staat, dan is het moeilijker om groen te denken

We zien een duidelijke kloof tussen arm en rijk wat betreft de voorkeuren voor bovenstaande doelen. Mensen die zeggen onvoldoende geld te hebben en in een huurhuis wonen geven relatief veel punten aan het laag houden van de energiekosten en weinig punten aan de twee doelen die te maken hebben met ambitieus klimaatbeleid:

 • De regering moet zoveel mogelijk doen om klimaatverandering tegen te gaan;
 • Mensen die over 100 jaar leven moeten zo min mogelijk last hebben van de keuzes die we nu maken.

Voor veel deelnemers die elke maand meer dan genoeg geld hebben geldt het omgekeerde. Het doel ‘Het veranderen van het energiesysteem moet zo min mogelijk kosten’ krijgt weinig prioriteit, terwijl de doelen die te maken hebben met een ambitieus klimaatbeleid juist veel prioriteit krijgen van deze deelnemers.

Bijna de helft van de deelnemers is positief over het plan om twee kerncentrales te bouwen.

De deelnemers kregen in de raadpleging een vraag over wat zij vinden van het plan van de regering om in Nederland twee extra kerncentrales te bouwen. In de representatieve raadpleging is 47% positief over het plan, 35% twijfelt en 18% vindt het geen goed plan. Deelnemers die zich geen zorgen maken over klimaatverandering zijn positief over kernenergie. Het bouwen van kerncentrales vergroot volgens hen de ‘energieonafhankelijkheid’ van Nederland en dit is voor hen belangrijk.

Onder Nederlanders die het erg belangrijk vinden dat de overheid probeert om klimaatverandering tegen te gaan is een groep deelnemers zeer overtuigd van kernenergie als oplossing (met name jonge mannen), terwijl een andere groep (met name ouderen) niet overtuigd is van kernenergie als oplossing. De eerste groep vindt kernenergie onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. De tweede groep vindt dat er betere alternatieven zijn om de klimaatdoelen te halen. Voor veel tegenstanders is het belangrijkste bezwaar dat er nog geen oplossing is gevonden voor de eindberging van gevaarlijk radioactief afval. Voor hen is het vinden van een oplossing een voorwaarde om te starten met het bouwen van kerncentrales.

Deelnemers vinden het belangrijker dat de regering voorkomt dat mensen die dichtbij een kerncentrale wonen overlast hebben, dan dat de regering ervoor zorgt dat mensen die dichtbij de kerncentrale wonen hier zoveel mogelijk voordelen van hebben. Sommige deelnemers vragen zich af waarom het nodig is om extra voordelen te bieden aan omwonenden omdat dit naar hun mening ook niet altijd gebeurt bij andere overheidsprojecten. Het zoveel mogelijk betrekken van omwonenden bij besluiten wordt ook als belangrijker gezien dan het realiseren van zoveel mogelijk voordelen.

Deelnemers zijn zeer positief over de Energieraadpleging

De grote meerderheid van de deelnemers is positief over de raadpleging. Deelnemers aan de representatieve raadpleging beoordelen de raadpleging gemiddeld met een 7,8 (uit 10). Dit is het hoogste gemiddelde cijfer dat ooit aan een raadpleging is gegeven. Het aantal deelnemers uit de representatieve groep dat een 10 geeft aan de raadpleging is een stuk hoger dan het aantal deelnemers dat een onvoldoende geeft. Het valt op dat deelnemers van alle politieke partijen een ruime voldoende geven aan de raadpleging.  Meer dan 75% van de deelnemers vindt dat de Nederlandse overheid deze methode vaker moet inzetten voor het raadplegen van burgers. Ruim 80% geeft aan dat ze vaker zouden deelnemen.

Lees het rapport met resultaten over de PWE-raadpleging onder 8.000 Nederlanders over het energiesysteem van de toekomst.

Deel dit artikel

Lees het rapport

Energieraadpleging 2023 – Eindrapport

Lees welke lessen minister Jetten trekt uit de Energieraadpleging

Energieraadpleging 2023 – Reactie minister Jetten

Meer nieuws

Nieuws

6.000 Noord-Hollanders adviseren hun Provincie over het landelijke gebied

Geen kloof tussen stad en land

Er komen uitdagingen af op het landelijke gebied van de provincie Noord-Holland. Hoe om te gaan met te veel of te weinig water? Hoe ziet de toekomst van boeren eruit? 6.000 inwoners adviseerden hun Provincie in een PWE-raadpleging van Populytics over deze en andere keuzes.

In 2023 presenteren alle twaalf provincies een plan voor de toekomst van het landelijke gebied, een Provinciaal Programma of PPLG. Provincie Noord-Holland heeft ruim 6.000 Noord-Hollanders advies gevraagd bij een aantal belangrijke keuzes. De raadpleging werd uitgevoerd op basis van de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) methode. 93% van de deelnemers was positief over deze vorm van raadplegen.

In de raadpleging onderzoeken wij waar inwoners vinden dat hun Provincie zich extra voor moet inspannen. Moet er meer aandacht komen voor een gezonde leefomgeving of voor het verbeteren van de mogelijkheden voor recreatie?

Ook vragen wij deelnemers welke dingen zij in de toekomst in het landelijke gebied willen zien. Moet er meer ruimte komen voor woningbouw? Of moeten we vooral ruimte creëren voor agrariërs die duurzaam verder willen?

Belangrijkste resultaten

Uit het rapport met resultaten komen belangrijke inzichten naar voren.

Gemiddeld genomen adviseren inwoners de Provincie om zich het meest in te spannen voor een schone leefomgeving, het voorkomen van problemen bij te veel of te weinig water, en het verbeteren van de natuur. Veel deelnemers zien dit als fundamentele behoeften en daarom vinden zij dat de provincie zich hier veel voor moet inspannen. Opvallend is dat inwoners van de stad en het landelijke gebied deze zelfde prioriteiten stellen.

Ook als het gaat om de toekomst van het landelijke gebied zijn de overeenkomsten tussen stad en land groter dan de verschillen. De belangrijkste prioriteiten zijn het planten van meer bossen en bomen, en ruimte maken voor agrariërs die duurzaam willen werken.

Voor inwoners van het landelijke gebied is het zoveel mogelijk behouden van hun leefomgeving zoals het is ook een belangrijke waarde.

Lees het rapport met resultaten over de PWE-raadpleging onder 6.000 inwoners van Noord-Holland over het landelijke gebied.

Meer nieuws

Nieuws

Persconferentie over de resultaten van ons onderzoek over de Lelylijn

Persconferentie over de resultaten van ons onderzoek over de Lelylijn

Op 15 mei 2023 was de persconferentie over de resultaten van de Participatieve Waarde Evaluatie over De Lelylijn. Samen met Staatssecretaris Vivianne Heijnen en Commissaris van de Koning Rene Paas besprak onze wetenschappelijk directeur Niek Mouter de resultaten. Ook spraken we met deelnemers van de raadpleging over hoe zij het vonden om via een PWE hun ideeën te delen met de overheid

Bekijk de video om hun ervaringen en die van Vivianne Heijen en Rene Paas te horen.

Benieuwd naar het rapport? Download het hier.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Onderzoekssamenwerking met de Hogeschool Utrecht en NPBO van start

Onderzoekssamenwerking met de Hogeschool Utrecht en NPBO van start

Onderzoekers van Human Experience & Media Design (HEMD) van de Hogeschool Utrecht, Populytics en NPBO (naast andere instituten en partners) zijn een samenwerking gestart om mechanismen van in- en uitsluiting in digitale participatieve bestuurspraktijken te bestuderen. Tijdens het onderzoek richten we ons op het zinvol betrekken van burgers bij bestuurspraktijken met behulp van digitale instrumenten. Dit onderzoeksproject maakt gebruik van een unieke intersectionele en ontwerpgerichte aanpak. In de huidige fase is er een samenwerken tussen een breed scala aan disciplines en belanghebbenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een onderzoeksvoorstel. 

Wat zijn de uitdagingen bij het betrekken van burgers? 

Hoewel veel gemeenten proberen burgers te betrekken bij hun beleids- en besluitvormingsprocessen, vaak via digitale instrumenten, vinden ze het moeilijk om bepaalde groepen burgers te bereiken. Deze groepen zijn bijvoorbeeld mensen met weinig vertrouwen in de overheid, gemarginaliseerde sociaaleconomische groepen en immigranten. Hierdoor komt er een kwetsbaarheid in de (online) samenleving die zich kan uiten in meerdere ongelijkheden: van kansen, sociale netwerken, fysieke, mentale en sociale gezondheid, en gevoelens van onveiligheid en ongelijke behandeling. Digitale instrumenten worden door gemeenten gezien als een middel om de democratische participatie en weerbaarheid te vergroten. Helaas kunnen deze instrumenten dus ook zorgen voor een bepaalde vorm van uitsluiting. Bovendien maakt digitalisering van een werkproces de gebreken ervan vaak eerder groter dan kleiner.  

Willen digitale instrumenten onze democratie versterken, de participatie van burgers en hun gevoel gehoord te worden vergroten zonder bestaande ongelijkheden te reproduceren, dan is een radicale aanpak van inclusief digitaal ontwerp nodig. Het is niet voldoende om in gemeenten over digitale instrumenten te beschikken waartoe alle burgers toegang kunnen krijgen. Integendeel, culturele barrières moeten worden weggenomen en burgers moeten worden gemotiveerd om digitale instrumenten te gebruiken, zodat zij zich gezien, gehoord en gerespecteerd voelen voor hun rol en bijdrage aan het participatieproces.  

Om dergelijke idealen te verwezenlijken is een ontwerpgericht heronderzoek van de onderliggende ideeën en praktijken van participatief bestuur nodig. Deze moet focussen op zowel het perspectief van beleidsmakers als van burgers, met name degenen die zich uitgesloten voelen van of onverschillig staan tegenover participatief bestuur. Dit onderzoek zal belangrijke spanningen en drijfveren blootleggen die een basis vormen voor het herontwerp van de mogelijke digitale instrumenten waarover bestuursorganen beschikken. 

Samenwerking met Populytics en NPBO 

Voor dit onderzoek kwam HEMD naar Populytics. Hierbij in hun eigen woorden hun motivatie om ons te benaderen.

“We zien Populytics als een waardevolle kennis- en praktijkpartner, aangezien zij innovatieve en unieke digitale participatie-instrumenten ontwikkelen. Daarom kan de rol van Populytics worden gezien als een case-study via hun online platform Wevaluate dat het mogelijk maakt om grote groepen burgers te raadplegen over elk beleidsdilemma. De tool is ervaringsgericht, wat betekent dat burgers de positie van de beslisser kunnen innemen in een online omgeving. Samen zoeken we naar inclusieve methoden om gebruikers meer macht en autonomie te geven over de manier waarop ze deelnemen aan de tool. Als zodanig zal Populytics een samenwerkingspartner zijn die toegang geeft tot hun tool en ruimte biedt voor co-design van prototypes en iteratieve testen van hun projecten.” 

 • Onderzoekers HEMD/Saskia Pouw

Daarnaast werkt HEMD ook samen met onze partner NPBO. Het NPBO brengt ook praktijkervaring, expertise en voorbeelden (case studies) mee over goed werkende participatieprocessen, -formats en -methoden. NPBO heeft al inzichten in knelpunten en/of conventionele gewoonten die dialoog en participatie in de weg staan.  

“Daarnaast zijn beide partners experts op het gebied van besluitvormings- en participatietrajecten, die de waarden van de betrokken stakeholders weerspiegelen, met betrekking tot ingewikkelde (bestuurs)vraagstukken.” 

 • Onderzoekers HEMD/Saskia Pouw 

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Nationale Milieuraadpleging 2023 van start

Nationale Milieuraadpleging 2023 van start

Elk jaar sterven meer dan 10.000 Nederlanders aan de gevolgen van milieuvervuiling en overlast. Wat moet de overheid hier aan doen? Op Wereldmilieudag lanceert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met Populytics een raadpleging waarin alle Nederlanders een advies kunnen geven over het milieubeleid in ons land.

De regering wil ons milieu verbeteren. In onze bodem, water en lucht komen steeds meer schadelijke stoffen zoals PFAS, stikstof en microplastics. Daarnaast is er veel overlast, zoals geluid en stank. Milieuvervuiling, schade en overlast zorgen ervoor dat mensen stress kunnen ervaren, vaker ziek worden en korter leven.

Daarom maakt de regering een plan om het milieu schoner, gezonder en veiliger te maken. Dit plan heet het Nationaal MilieuProgramma. De keuzes die de regering maakt hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Daarom wil de regering graag advies krijgen van veel verschillende mensen via een landelijke volksraadpleging.

Op de stoel van de regering

In de Nationale Milieuraadpleging van 2023 kunnen Nederlanders als het ware op de stoel van de regering plaatsnemen. Ze krijgen negen dingen te zien waar de overheid rekening mee kan houden bij het milieubeleid. Vervolgens moeten inwoners hun keuzes maken.

Moet Nederland de kosten voor milieubeleid zo laag mogelijk houden? Of moeten we de gezondheid van burgers zo goed mogelijk beschermen tegen vervuiling? En hoe belangrijk is het dat milieu de woningbouw niet hindert?

Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren. Dit levert een scherp beeld op van hun waarden, zorgen en de kansen die zij zien.

Doe mee aan de nationale Milieuraadpleging

http://Milieuraadpleging.nl

Tussen 5 juni en 14 juli 2023 kunnen alle Nederlanders van 16 jaar en ouder het ministerie adviseren over het milieubeleid in Nederland.

De PWE-raadpleging: een democratische innovatie, ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers  

De raadpleging wordt uitgevoerd op basis van de wetenschappelijke methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode is ontwikkeld door wetenschappers van onder meer de TU Delft en eerder toegepast om Kamerleden te adviseren over klimaatbeleid (zie bijvoorbeeld). Toen adviseerden ruim 10.000 Nederlanders binnen een week hun overheid over dit onderwerp. Via de link vindt u een filmpje over dit onderzoek.

De methode wordt ook in Peru, Israël en Noorwegen gebruikt om burgers te betrekken bij overheidsbeleid.

Meer informatie

Hoofdonderzoeker Populytics: Mark Beumer mark [at] populytics.nl.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

11.000 Nederlanders adviseren overheid over de Lelylijn

Natuur en reistijd belangrijkste overwegingen

De Lelylijn kan een spoorverbinding worden tussen de Randstad en het Noorden van Nederland. Maar hoe vaak moet deze gaan stoppen? En gaat de natuur voor of de kosten? 11.000 Nederlanders adviseerden de overheid in een PWE-raadpleging van Populytics over deze en andere keuzes.

Ruim 11.000 inwoners deden mee aan de Lelylijn-raadpleging. De raadpleging werd uitgevoerd op basis van de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) methode. Het is de eerste keer dat inwoners al zo vroeg betrokken worden bij infrastructurele plannen, normaal gesproken is er pas later in het proces ruimte voor participatie. 93% van de deelnemers was positief over deze vorm van raaplegen.

In de raadpleging onderzoeken wij op welke waarden en effecten inwoners vinden dat de overheid moet sturen in het ontwerp- en besluitvormingstraject rond de Lelylijn. Ook kunnen deelnemers aangeven in welke mate zij ontwerpkeuzes zoals het aantal tussenstations, de reistijd en de mate waarin de omgeving overlast ervaart belangrijk vinden bij het maken van keuzes.

Belangrijkste resultaten

Uit het rapport met resultaten komen belangrijke inzichten naar voren.  uitkomsten zijn dat inwoners het belangrijk vinden dat de Lelylijn zorgt voor een snellere spoorverbinding tussen Noordelijk-Nederland en de Randstad, dat de natuur zo min mogelijk last heeft van de nieuwe spoorverbinding en dat de Lelylijn positieve milieueffecten heeft. Inwoners van Noordelijk Nederland vinden het relatief belangrijk dat de lijn zorgt voor kansengelijkheid en een sterkere economie.

Inwoners die wel en niet in Noordelijk Nederland wonen denken ongeveer hetzelfde over wat belangrijk is bij keuzes over de Lelylijn. Deelnemers vinden een forse investering van belastinggeld acceptabel als de Lelylijn veel tijdswinst oplevert. Veel deelnemers delen ook zorgen en kansen die ze zien. En gedetailleerde ideeën.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Het doet mij goed dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de raadpleging in te vullen en hun ideeën over de verbinding hebben doorgegeven. Met dit onderzoek hebben we de keukentafel met de tekentafel verbonden en dat is van onschatbare waarde. Ik vind het heel belangrijk om te weten wat inwoners willen, wat ze verwachten en waar hun zorgen zitten. Ik zal deze uitkomsten dan ook zeker meenemen in de verdere uitwerking van de plannen.”

Commissaris van de Koning René Paas (Groningen): “Een snelle Lelylijn met respect voor de natuur en behoud van de regionale identiteit: dat is een gedeeld beeld uit de raadpleging. Uit de raadpleging blijkt ook dat de verschillen ‘hoe mensen over de Lelylijn denken’ tussen inwoners uit het Noorden en uit de rest van Nederland niet groot zijn. De Lelylijn zou wel eens dé verbinding kunnen zijn.”

Lees het rapport met resultaten over de raadpleging onder 11.000 inwoners over de Lelylijn.

Meer nieuws

Nieuws

Klimaatraadpleging voor de Tweede Kamer: Kamerleden en studenten vullen de raadpleging in

Klimaatraadpleging voor de Tweede Kamer: Kamerleden en studenten vullen de raadpleging in

In opdracht van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben we de Klimaatraadpleging uitgevoerd. Dit is de eerste PWE raadpleging in opdracht van de Tweede Kamer. 

Kamerleden Joris Thijssen, Raoul Boucke en Silvio Erkens hebben samen met TU Delft studenten de Klimaatraadpleging ingevuld. Ook gingen ze met elkaar in gesprek. Dit was geen ja/nee discussie maar een genuanceerd gesprek over hoe ze opties ten opzichte van elkaar waarderen, precies de kracht van de methode.

Tijdens de Klimaatraadpleging konden alle Nederlanders de overheid adviseren over het klimaatbeleid van Nederland. In de video hoor je waarom de Kamerleden ervoor hebben gekozen om de raadpleging te organiseren.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Presentatie wetenschappelijk artikel bij Forum on Philosophy, Engineering, & Technologie (fPET 2023) op de TU Delft

Presentatie wetenschappelijk artikel bij Forum on Philosophy, Engineering, & Technologie (fPET 2023) op de TU Delft

Heeft het nut om burgers te betrekken bij beslissingen over gevoelige onderwerpen? Ja, burgers kunnen zeker hun ideeën en inzichten inbrengen als het gaat om gevoelige onderwerpen zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij defensie. In Australië overleggen we momenteel met burgers over wat zij belangrijk vinden bij het ontwerpen van “autonome systemen”.

Via onze PWE-raadpleging kunnen Australiërs kiezen welke waarden volgens hen een grotere of kleinere rol moeten spelen bij het ontwerp van verschillende systemen, zoals autonome mijnenvegers of onderzeeërs. De verzamelde inzichten kunnen ontwikkelaars van autonome systemen helpen hun ontwerpen te verbeteren.

Onze onderzoeker, Lotte Fillerup, heeft onlangs een wetenschappelijk artikel over dit onderzoek gepresenteerd op de fPET-conferentie van de TU Delft. Daarnaast gaf onze medeoprichter en directeur projecten, Shannon Spruit, een workshop over dit onderzoek in het Asser instituut.

Door burgers bij deze discussies en raadplegingen te betrekken, kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkeling en het gebruik van AI bij defensie in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en prioriteiten. Het is essentieel dat we een open dialoog en samenwerking aangaan om ervoor te zorgen dat opkomende technologieën op verantwoorde en ethische wijze worden ontwikkeld en toegepast.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Hoe wegen burgers de maatschappelijke effecten van coronabeleid in een fase waarin de pandemie overgaat in een endemie?

Hoe wegen burgers de maatschappelijke effecten van coronabeleid in een fase waarin de pandemie overgaat in een endemie?

In samenwerking met het RIVM onderzocht Populytics eind 2022 hoe burgers verschillende gezondheids- en andere maatschappelijke gevolgen van coronabeleid ten opzichte van elkaar wegen.

We voerden een discreet keuze-experiment (DCE) uit onder 2.181 Nederlandse volwassenen waarin deelnemers zes maatschappelijke effecten van coronabeleid tegen elkaar moesten afwegen:

 • het aantal extra overlijdens (oversterfte)
 • aantal extra mensen met langdurige lichamelijke klachten
 • aantal extra mensen met langdurige mentale klachten
 • aantal extra mensen dat te weinig geld heeft om van te leven
 • mate waarin ziekenhuizen operaties moeten uitstellen
 • mate waarin de maatregelen individuele vrijheden beperken

Op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd was de epidemiologische situatie met betrekking tot het virus relatief rustig, maar er was nog wel onzekerheid over hoe de winter zou gaan verlopen met zowel COVID-19 als andere respiratoire infectieziekten zoals influenza. Adviezen voor de algemene bevolking betroffen zelftesten en isolatie bij klachten, hygiëne en beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid.

Belangrijkste resultaten

 • De gemiddelde Nederlander weegt alle uitgevraagde maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid substantieel mee, het is niet zo dat één soort maatschappelijk gevolg allesoverheersend is. Dit illustreert het belang dat inwoners van Nederland hechten aan een bredere maatschappelijke afweging bij beleid op dit moment in de pandemie.
 • Bij het afwegen van de in het onderzoek aangeboden maatschappelijke gevolgen kent de gemiddelde deelnemer relatief het grootste belang toe aan ‘uitstel van dringende operaties met één maand en niet-dringende operaties met vijf maanden’ en ‘maatregelen die leiden tot substantiële inperking van individuele vrijheden’ (zoals het sluiten van de horeca). Nederlanders vinden het sluiten van de horeca alleen acceptabel als daar een groot aantal COVID-19 sterfgevallen mee kan worden voorkomen (meer dan 4.800). Het nemen van maatregelen om sterfgevallen te voorkomen is voor burgers in dit stadium van de pandemie geen vanzelfsprekend en overtuigend argument.
 • Er is geen bewijs dat matige beperking van individuele vrijheden (zoals mondkapjes of testen bij evenementen) invloed had op keuzes. Dit suggereert dat de ervaren beperking niet wordt meegewogen ten opzichte van de andere maatschappelijke indicatoren.
 • Er waren duidelijke verschillen tussen burgers in het belang dat aan verschillende maatschappelijke gevolgen wordt toegekend. Drie groepen konden onderscheiden worden. Een grote groep (46%) weegt het voorkomen van uitstel van operaties sterk mee. In deze groep zijn jongeren en mensen met een chronische aandoening relatief sterk vertegenwoordigd. Een andere grote groep van ongeveer 40% van de deelnemers weegt inkomensproblemen, mentale klachten en het voorkomen van strenge maatregelen die individuele vrijheden beperkingen zwaarder mee. De laatste groep van 15% van de deelnemers kent relatief veel waarde toe aan het voorkomen van psychische en mentale problemen. Chronisch zieken zijn ondervertegenwoordigd in deze groep.

Wetenschappelijke publicatie over dit onderzoek.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Nationale Klimaatraadpleging 2023 van start!

Nationale Klimaatraadpleging 2023 gaat van start!

Moet Nederland waterstof kopen uit het buitenland? Of juist kleine kerncentrales hier bouwen? Of heeft een andere maatregel jouw voorkeur? In opdracht van de Tweede Kamer ontwikkelden de TU Delft en Populytics een landelijke raadpleging over het klimaat. Vanaf vandaag kunnen alle Nederlanders hun advies geven aan de politiek.

Klimaatverandering leidt steeds tot nieuwe keuzes en dilemma’s. Bijvoorbeeld doordat we minder fossiele energie kunnen gebruiken en het energiesysteem moet veranderen, en doordat we zelf duurzamer moeten consumeren.

De keuzes die nu gemaakt worden door de politiek hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Daarom wil de Tweede Kamer graag advies krijgen van veel verschillende mensen via de Nationale Klimaatraadpleging 2023.

Kamerleden in gesprek met inwoners

De Kamerleden Raoul Boucke, Joris Thijssen en Silvio Erkens hebben meegedacht over het ontwerp van de raadpleging. “Het tegengaan van de gevaarlijke opwarming van de aarde is de grootste uitdaging van onze tijd,” aldus Raoul Boucke (D66). “We willen een eerlijke en rechtvaardige omslag naar een schone toekomst. Nu is de beurt aan inwoners en volksvertegenwoordigers om samen te bespreken hoe we die omslag het beste kunnen maken.”

Joris Thijssen (PvdA) voegt toe: “Mensen hebben dondersgoed door dat er snel actie ondernomen moet worden om verdere klimaatverandering te stoppen. Ik verwacht dat de gedeelde wijsheid van mensen die meedoen met de klimaatraadpleging zal laten zien dat zij in staat en bereid zijn om lastige keuzes te maken zodat iedereen de omslag naar een klimaatneutrale samenleving mee kan maken. Ik ben razend benieuwd wat eruit komt.”

Silvio Erkens van de VVD: “De Klimaatraadpleging is voor mij als volksvertegenwoordiger heel waardevol. Belangengroepen weten hun weg meestal wel te vinden naar den Haag. Via de raadpleging krijgt ook de burger een sterkere stem. Bovendien worden de deelnemers tijdens de raadpleging goed geïnformeerd over het hele plaatje waardoor zij een gebalanceerde afweging kunnen maken over hoe zij een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem voor zich zien. Ik zie uit naar de resultaten!”

Neem plaats op de blauwe stoel in de Tweede Kamer

In de Nationale Klimaatraadpleging van 2023 kunnen Nederlanders als het ware op een van de blauwe stoelen in de Tweede Kamer plaatsnemen. De Klimaatraadpleging van 2023 gaat over twee onderwerpen.

Allereerst over keuzes die de Tweede Kamer moet maken over de energievoorziening van de toekomst. Gaan we kerncentrales bouwen, of gaan we biomassa gebruiken? Gaan we op veel plekken in het land CO2 en waterstof opslaan? En hoe gaan we in de toekomst onze huizen verwarmen? Bij elke keuze die de deelnemers maken krijgen zij informatie over hoe afhankelijk Nederland is van andere landen voor onze energie en wat de kosten zijn voor de samenleving.

Ten tweede gaat de raadpleging over wat een eerlijke verdeling is van grondstoffen gebruik tussen de huidige generaties en toekomstige generaties. Om onze huidige levensstijl te ondersteunen hebben we ieder jaar 7 keer de oppervlakte van Nederland nodig. Blijven Nederlanders en de rest van de wereldbevolking dit te lang doen? Dan raakt de aarde uitgeput en is er weinig tot niets meer over voor mensen in de toekomst. Moet de Tweede Kamer strengere maatregelen nemen zoals vervuilende keuzes duurder maken voor een eerlijkere grondstoffen verdeling? Bijvoorbeeld door vlees en zuivel duurder te maken. Of moet de overheid vervuilende keuzes verbieden? Bijvoorbeeld vliegen binnen 500 kilometer. Welke strengere maatregelen moet de Tweede Kamer nemen om te zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor mensen in de toekomst? Hierover kunnen Nederlanders advies geven in de Landelijke Klimaatraadpleging.

Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren. Dit levert een scherp beeld op van hun waarden, zorgen en de kansen die zij zien.

Doe mee via: www.klimaatraadpleging.nl

Van 9 maart tot en met 21 april kunnen alle Nederlanders de politiek adviseren over klimaatbeleid.

Methode ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers  

De raadpleging wordt uitgevoerd op basis van de innovatieve, wetenschappelijke methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode is ontwikkeld door wetenschappers van onder meer de TU Delft. Dit is de eerste keer dat de Tweede Kamer opdracht heeft gegeven voor een PWE-raadpleging en ook is het de eerste keer dat Tweede Kamerleden hebben meegedacht over het ontwerp van de raadpleging. De methode wordt nu ook in Peru en Noorwegen gebruikt om burgers te betrekken bij energiebeleid.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Blijf up-to-date